Wielu inowrocławian ma mniejsze lub większe zaległości w opłatach za lokale komunalne. To do nich są skierowane przepisy, które umożliwiają umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości.

Obecnie dług mieszkańców tytułem opłat za lokale komunalne w Inowrocławiu wynosi około 14 milionów złotych. Nie każdy mieszkaniec wie jednak, że można sobie pomóc.

Dogodne możliwości uregulowania powstałego zadłużenia za najem lokalu mieszkalnego istnieją już kilka lat, ale staramy się przypominać o nich inowrocławianom. To jest forma pomocy dla tych, którzy jej potrzebują i którzy chcą poprawić swoją sytuację – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Jedną z tych możliwości jest przyznanie ulgi w spłacie zadłużenia, która przyznawana jest na wniosek osoby posiadającej zadłużenie w płatności czynszu i innych opłat z tytułu najmu lokalu.

W tym roku 127 inowrocławian złożyło wnioski o rozłożenie swojego zadłużenia na raty.

We wniosku o przyznanie ulgi należy wtedy wskazać jedną z niżej wymienionych form udzielanych ulg, a nadto przedstawić opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wykazać okoliczności uzasadniające swój ważny interes, który powoduje niemożność uregulowania zadłużenia czynszowego. Formy udzielanych ulg obejmują:

  • rozłożenie należności na raty,
  • odroczenie terminu płatności,
  • częściowe (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach całkowite) umorzenie należności w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika.

Umorzeniu podlegać może nawet kilkadziesiąt procent zadłużenia, pod warunkiem spłaty przynajmniej jego części oraz systematycznego wpłacania bieżących kwot z tytułu czynszu i innych opłat za najem lokalu.

Wnioski należy składać w siedzibie IGKiM Sp. z o.o. ul. Księdza Bolesława Jaśkowskiego 11, Inowrocław pokój nr 6. Tam też można zdobyć wszelkie informacje oraz pomoc w złożeniu wniosku o przyznanie ulgi w spłacie zadłużenia. Szczegółowe informacje można uzyskać również telefonicznie, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pod numerem
tel. +48 52 357 42 78 albo drogą mailową pod adresem i.jedraszak@igkim.pl.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są także m.in. w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta przy ul. Roosevelta 33-35 pokój 7 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15,30, tel.
tel. +48 52 355 52 45 albo drogą mailową pod adresem vmoks@inowroclaw.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.inowroclaw.pl